Bitpaq ApS
Egvadvej 11
DK-6880 Tarm
Denmark

CVR: 29196702